ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย Thai Journal Citation index Centre (TCI) ได้ประเมินและการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้จัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ในปัจจุบันได้เผยแพร่เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 มีความหลากหลายทางด้านเนื้อหาและประเด็นที่นำเสนอ ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสาร กล่าวคือ เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านการศึกษา การบริหารการศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอนพระพุทธศาสนา การประถมศึกษา ปฐมวัย และด้านอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานบทความวิชาการและบทความวิจัยทุกงานยังคงไว้ซึ่งคุณภาพจากการกลั่นกรองของผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำการประเมินงานคุณภาพตามลำดับขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพของงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคคลากรและผู้ที่สนใจ เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาองค์กรทางการศึกษาทุกระดับ เพื่อยังประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป โดยบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทวิจารณ์ประจำฉบับนี้ ที่งานเขียนที่มีความน่าสนใจดังต่อไปนี้

Published: 2018-07-01

บทความวิจัย

บทความวิชาการ