Return to Article Details การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความจากวรรณคดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่โดยใช้เกมและกลุ่มที่สอนแบบปกติ Download Download PDF