ปรัชญาประเพณีของศาสนาซิกข์ที่มีบทบาทต่อชาวไทยซิกข์

The Tradition Philosophy of Sikhism Influence the Thai Sikhs

  • อริย์ธัช เลิศอมรไชยกิจ นักวิชาการอิสระ

Abstract

 บทคัดย่อ


           วัตถุประสงค์ของบทความนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาความเป็นมาของศาสนาซิกข์ 2) เพื่อศึกษาแนวคิดทางปรัชญาที่แฝงอยู่ในประเพณีของชาวซิกข์ และ 3) เพื่อศึกษาแนวคิดทางปรัชญาประเพณีที่มีบทบาทต่อชาวไทยซิกข์ จากการศึกษา พบว่า 1) ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาที่มุ่งรวมผู้นับถือศาสนาอิสลามกับศาสนาฮินดู ให้อยู่เป็นพวกเดียวกัน มุ่งตัดความแตกสามัคคีระหว่างลัทธิทั้งสอง 2) แนวคิดทางปรัชญาที่แฝงอยู่ในพิธีปาหุล พิธีรับน้ำอมฤต ประเพณีการเล่นดนตรีสวรรค์ ล้วนเป็นแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ เช่น แนวคิดการยกฐานะของสตรีให้เทียบเท่ากับบุรุษ พิธีกิรปานหรือมีดเล่มเล็กที่ชาวซิกข์พกไว้ข้างเอว ก็เป็นแนวคิดการปกป้องและให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ประเพณีการโพกผ้าเป็นการแสดงถึงจิตใจที่มั่นคงต่อศาสนา ส่วนประเพณีครัวพระศาสดาเป็นหลักการแห่งความเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก 3) แนวคิดทางปรัชญาที่เน้นให้ความเคารพต่อความศรัทธาของคนต่างศาสนา จึงทำให้ชาวไทยซิกข์อยู่ในสังคมไทยโดยปราศจากความขัดแย้งและชอบช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันเสมอมา เป็นการแสดงความสำนึกบุญคุณและตอบแทนสังคมไทยที่ตนได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหากิน


Abstract


           The objectives of this article were: 1) To study the history of Sikhism. 2) To study the philosophy behind the Sikh tradition and 3) To study the Tradition Philosophy of Sikhism Influence the Thai Sikhs.


The study was found that 1) Sikhism is a religion that focuses to join between the Muslims and the Hindus to be included in the same. To end the unity between the two religions. 2) The philosophy behind the Baptism or Kirtan tradition is a concept of morality and equality of man. For example, the concept of raising the status of women is equivalent to men. The tradition of carrying a knife of the Sikhs. It is a concept to protect and assist others, The Dastar tradition it represents the mind of the Sikhs towards religion, Free Kitchen tradition it is a concept of equality without discrimination. 3) On the philosophical concept emphasizes respect for the faith of the people of different religions. This is why Thai Sikhs live in harmony with Thai society without conflict and always help and support each other. It expresses gratitude and gratitude to the Thai society for living and living.

Published
2018-08-14
How to Cite
เลิศอมรไชยกิจ, อริย์ธัช. ปรัชญาประเพณีของศาสนาซิกข์ที่มีบทบาทต่อชาวไทยซิกข์. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 392-401, aug. 2018. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/231>. Date accessed: 22 july 2019.