สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา HU 2002 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

The Current Instructional Practices and Problems of Course HU 2002 English Conversation 2 Faculty of Humanities Mahamakut Buddhist University

  • พระมหาสมัคร มหาวีโร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา HU 2002 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2  ด้านกระบวนการการจัดการเรียนการสอน  ด้านบุคลิกภาพของอาจารย์  ด้านสื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก  ด้านการวัดผลและประเมินผล 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา HU 2002 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 การวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชา HU 2002 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 จำนวน 27 รูป/คน โดยใช้แบบสอบถามสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการการจัดการเรียนการสอน  ด้านบุคลิกภาพของอาจารย์  ด้านสื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก  ด้านการวัดผลและประเมินผล สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา HU2002 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 โดยภาพรวมในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 S.D. .263  เรียงลำดับได้ดังนี้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านสื่อประกอบการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอน ด้านบุคลิกภาพของอาจารย์ และด้านกระบวนการการสอนและเทคนิคการสอน ตามลำดับ 2) ระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา HU 2002 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 โดยภาพรวมอยู่ในด้านการปฏิบัติอยู่ในน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.49 S.D. .455 โดยเรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุดได้ คือ ด้านการวัดและประเมินผลและด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์อยู่ในระดับน้อยที่สุด ด้านกระบวนการการสอนและเทคนิคการสอน และด้านสื่อประกอบการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนอยู่ในระดับน้อย ส่วนผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในปัจจุบันที่มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งในภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 มีระดับปัญหาที่อยู่ในระดับน้อยที่สุดทั้งภาพรวมและรายด้านเหมือนกันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.49


ABSTRACT


The objectives of this research were 1) To study Current Instructional Practices and Problems of Course HU 2002 English Conversation 2 ; Process of teaching and learning, Personality of the teacher, Teaching media and facilities, Measurement and Evaluation and    2) To compare Current Instructional Practices and Problems of Course HU 2002 English Conversation 2. The sampling of this research was the 27 person Course HU 2002 English Conversation 2 students. The instruments used were questionnaires of 4 sections; Process of teaching and learning, Personality of the teacher, Teaching media and facilities, Measurement and Evaluation. The statistical values were the frequency, percentage, mean and standard deviation.


The finding of the research were found as following; 1) The Current Instruction Practices and Problems of HU2002 English Conversation of 4 sections was the highest level of mean 3.92 S.D. .263 ;Measurement and Evaluation Instruction media ,Teaching techniques, and Teacher personality  methods  2)was the lowest level of problem in every parts of mean 1.49 S.D. .455; Measurement and Evaluation and Teacher personality, Instruction media, Teaching techniques, methods. The results to study and compare the states and problems of English learning and teaching were that The Current Instruction Practices and Problems of HU 2002 English Conversation was the highest level of mean 3.92 was the lowest level of problem in every parts of mean 1.49

Published
2018-08-09
How to Cite
มหาวีโร, พระมหาสมัคร. สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา HU 2002 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 41-58, aug. 2018. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/200>. Date accessed: 22 july 2019.