ศึกษาทฤษฎีและหลักการการของนวัตกรรมการออกแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

The Study of Theories and Principles of the Designing Learning and Teaching English Innovations for Thailand Education in 21st Century

  • พระครรชิต อิสฺสโร มีซอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Abstract

บทคัดย่อ


บทความนี้มุ่งศึกษานวัตกรรมการออกแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในปัจจุบัน ผู้เขียนได้เน้นการศึกษาในด้านทฤษฎีและหลักการที่สำคัญ ที่เหมาะสมกับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ผลจากการศึกษาพบว่า นวัตกรรมการออกแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สำคัญนั้นมีสองแบบคือ การเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (backward design) ของวิกกินส์และแมคไทฮี (Wiggins & McTighe) และการออกแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist design theory) ซึ่งรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับนั้นเป็นรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน ที่มีแนวคิดเชิงระบบรูปแบบที่ความเหมาะสมกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการที่มีหลักสูตรอิงมาตรฐานซึ่งยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายการเรียนรู้จึงเป็นรูปแบบที่ได้รับการ เผยแพร่ไปใช้ในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง ส่วนการออกแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ หลักการที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้มากกว่าการรับและจดจำความรู้ โดยมีหลักการสำคัญที่ว่า ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ไม่ใช่รับความรู้ตามที่มีผู้ถ่ายทอดให้ ดังนั้นจึงเน้นการเรียนรู้จากสภาพจริง การเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด


 ซึ่งทฤษฎีกและหลักการทั้งหมดนั้นได้ถูกสังเคราะห์ออกมาเป็นนวัตกรรมของรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ห้องเรียนอัจฉริยะ “Smart Classroom” และห้องเรียนเสมือนจริงหรือห้องเรียนกลับด้าน “Flip Classroom” ซึ่งนวัตกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้นั้น เป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงผู้เรียนกับชุมชน สังคม และประชาคมโลก ซึ่งไม่ใช่แค่การเรียนการสอนในห้องสี่เหลี่ยมแบบเดิมอีกต่อไปโดยการเรียนการสอนตามแนวทางนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมในการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนตาม ทฤษฎีการสร้างความรู้จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผู้สอนควรที่จะประยุกต์ใช้สอดแทรกกับการจัดการเรียนการสอนในระบบ


Abstract


This article aims to study the designing of designing learning and teaching English Innovations at the present. The authors emphasize on the study of the theories and principles that suitable for Thai education in the 21st century. The result of the study found that there are two types of the designing of learning and teaching English Innovations, “Backward design” by Wiggins and McTighe and “Constructivist design theory”. Backward design is reserve for designing the style of teaching in systematic concepts form the core curriculum for basic education which used the standards-based curriculum as a learning goal. Therefore, the designing model that has been disseminate widely in general schools.  Constructivist design theory that focusing on the development of learning skills rather than acquiring knowledge and recognition. The principle that Students who create knowledge, not knowledge in accordance with the relay. Hence the emphasis on learning from actual conditions, collaborative learning and life- long learning.


Therefore, all the theories and principles have been synthesized into innovative forms of teaching and learning into the "Smart Classroom" and the "Flip Classroom". Both innovations are concluded creating a social network in learning community that will link students to outside world as international learning community. These innovations can be able to meet the needs of society to develop the skills of learners in the 21st century. The English teachers should adapt the news innovation to their designing the lesson due to applied and supplemented the education system.

Published
2018-08-14
How to Cite
มีซอง, พระครรชิต อิสฺสโร. ศึกษาทฤษฎีและหลักการการของนวัตกรรมการออกแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 338-363, aug. 2018. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/195>. Date accessed: 22 july 2019.