ผลของการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละบาท ต่อการจำคำศัพท์ทาง พระพุทธศาสนาของเยาวชน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

THE RESULT OF ENGLISH ONE BATH LEARNING ACTIVITIES TO ABILITY OF ENGLISH WRITING OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY, ISAN CAMPUS

  • พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ บุตระเกษ 9/37 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจำคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละบาท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละบาท ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละบาท จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดการจำคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน


ผลการวิจัยพบว่า 1) การจำคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.20 คิดเป็นร้อยละ 31.00 และคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 10.12 คิดเป็นร้อยละ 50.75 2) ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการจำคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 75 และหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


Abstract


The purposes of this research were; 1) to study and compare the students’ English writing ability before and after English One Bath Learning Activities, and 2) to study the student’s satisfaction towards One Bath Learning Activities. The sample group consisted of 20 students, One Bath Learning Activities’ member at Mahamakut Buddhist University, Isan Campus, Maung District, Khonkaen Province in the academic year 2015. They were selected by purposive sampling. The research instruments were 8 lesson plans, English writing ability test and a satisfaction questionnaire. The man, percentage, standard deviation and t-test for dependent samples were employed to analyze data.


The findings of this research was as follows; 1) the students’ pretest and posttest scores on English wringing ability were 6.20 or 31.00 and 10.12 or 50.75 percent respectively and the mean score on the protest wasn’t higher than school’s standard at 75 and higher than that of the pretest five, and 2) the students displayed their satisfaction towards learning with English one both learning activities at the fairly good level.

Published
2018-08-10
How to Cite
บุตระเกษ, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ. ผลของการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละบาท ต่อการจำคำศัพท์ทาง พระพุทธศาสนาของเยาวชน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 125-134, aug. 2018. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/190>. Date accessed: 22 july 2019.