คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครพระนครศรีอยุธยา

Life Quality of Seniors of  Phra Nakhon Si Ayutthaya City  Municipal. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

  • โกศล สอดส่อง บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก(WHO,1993)ประกอบด้วย1)ด้านร่างกาย2) ด้านจิตใจ3)ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และ4)ด้านสิ่งแวดล้อมและ2)เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล


กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 265 คน ผลการศึกษาพบว่า


  1. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 60-64 ปี สถานภาพ หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่/ จบ การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า มีบ้านพักเป็นของตนเองจำนวนสมาชิกในครอบครัว4-5 คนและมีรายได้/เดือน1,001-5,000บาท

  2. ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาผลของแต่ละด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้าน ความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย

  3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สถานที่อยู่อาศัย จำนวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้ที่ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

ABSTRACT


This study of The Life Quality of Seniors of  Phra Nakhon Si Ayutthaya City  Municipal.  Phra Nakhon Si Ayutthaya Province  was the Survey Research. It aimed to study 1) The Life Quality of Seniors of   Phra Nakhon Si Ayutthaya City  Municipal.  Phra Nakhon Si Ayutthaya  Province according to the concepts of World Health Organization (WHO, 1993) that contains 1) Physical 2) Mental 3) Social Relationship 4) Environment 2) The comparison of The Life Quality of Seniors of   Phra Nakhon Si Ayutthaya City  Municipal.  Phra Nakhon Si Ayutthaya Province according to individual’s factors.


The sample in this research is that people aged 60 and over who live in the Municipality of Ayutthaya. Nakhon Si Ayutthaya 265 people, the study found.


1.Most seniors are women. Aged between 60-64 years old, widow / divorced /separated / finish primary education or lower. Residential own their own family members, 4-5. And income / 1001-5000 baht a month.


  1. the quality of life of elderly people in the Municipality of Ayutthaya. Ayutthaya found the overall quality of life is moderate. Considering the results of the find. All sides are moderate Sort by average of descending the side of social relations. Environmental, psychological and physical development.

  2. Compare the quality of life of elderly people in the Municipality of Ayutthaya. Ayutthaya found that gender, age, marital status, educational level. Living facility Number of family members And revenue differ Overall quality of life was not significantly different at the statistical level. 05.

Published
2018-08-10
How to Cite
สอดส่อง, โกศล. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครพระนครศรีอยุธยา. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 162-175, aug. 2018. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/223>. Date accessed: 22 july 2019.