ปรัชญาสากล : วิเคราะห์และวิจารณ์

The Universal Philosophy: Analysis and Criticism

  • พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม อามาตย์มนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Abstract

บทคัดย่อ


บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อได้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาตะวันออก-ตะวันตก และอิทธิพลของปรัชญาตะวันออก-ตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย 2) เพื่อได้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และสรุปปรัชญาสากล จากการศึกษา พบว่า ปรัชญาตะวันออกและตะวันตกเป็นแนวคิดพื้นฐานในการใช้ชีวิตให้กับมนุษย์ในสังคมตะวันออกและตะวันตกได้ ปรัชญาตะวันออกและตะวันตกมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะปรัชญาทั้งสองช่วยให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมคือเหตุผลในตนเองและรู้จักคุณค่าของสรรพสิ่งรอบตัว


ABSTRACT


The article was follow objectives: 1) to gain knowledge of East-West philosophy. 2) To gain knowledge of the analysis and conclusion of universal philosophy. The study found that Eastern and Western philosophy were the basic concepts of living in human life in the East and West. Eastern and Western philosophy has a great influence on Thai society because both philosophies help Thai people to have ethics, morals, self-esteem, and the value of all things.

Published
2018-08-09
How to Cite
อามาตย์มนตรี, พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม. ปรัชญาสากล : วิเคราะห์และวิจารณ์. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 1-28, aug. 2018. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/201>. Date accessed: 20 july 2019.