ที่ปรึกษา

 • พระเทพบัณฑิต
 • พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. 
 • พระมงคลธรรมวิธาน, ดร. 
 • พระกิตติสารสุธี
 • พระมหาสมัคร 
 • มหาวีโร พระมหาอรุณ อรุโณ 
 • พระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส

บรรณาธิการ

 • พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.

รองบรรณาธิการ

 • พระราชรัตนมงคล, ดร.

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 • พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ดร.

กองบรรณาธิการ

 • พระศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • พระมหาทองเชิด กตปุญฺโญ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.ดำรงค์ เบญจคีรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.ประเวช วะทาแก้ว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พระบุญเสริม กิตฺติวณฺโณ, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.โกวิทย์ พิมพ์พวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายประสานงานและจัดการ

 • พระมหาแมนมิตร ญาณวีโร
 • นายมงคล สารินทร์ 
 • นางสาวสุธามาศ นพเทศน์