ที่ปรึกษา

      พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร.

      พระศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร.

      พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร.

      พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.

      พระมหามฆวินทร์  ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

บรรณาธิการ

       พระมหาบุญนา  ฐานวีโร, ผศ.ดร.

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

       พระราชรัตนมงคล, ผศ.ดร.

กองบรรณาธิการ

      พระสุขุม  สุขวฑฺฒโก, ผศ.          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

      พระมหาพิเชษฐ์  อตฺตานุรกฺขี      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

      พระสุวรรณ   สุวณฺณปุญฺโญ        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

      พระบุญฤทธิ์  อภิปุญโญ             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

      ผศ.ดร.ดำรงค์  เบญจคีรี             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

      ดร.ประเวท  วะทาแก้ว                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

      ดร.กฤตสุชิน  พลเสน                 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

      พระมหาพรชัย   สิริวโร, ดร.        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

      ผศ.ดร. โกวิทย์   พิมพ์พวง        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ผศ.ดร.รัตนะ   ปัญญาภา            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

      ผศ.ดร.พุทธรักษ์  ปราบนอก      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ประสานงาน

      พระจักร์ภัทร์   จกฺกภทฺโท

      นายมงคล   สารินทร์

      นางสาวอรณิชชา  พึ่งสติ