การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี

The Learning Activity Management by Using Tales as the Learning Material in Thai Strand to Develop the Creative Writing Competency of Grade 5-6 Students Benjakhamsamakkee School

  • นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • วีระ วงศ์สรรค์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และความพึงพอใจของนักเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี  จำนวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการศึกษาพบว่า


  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1-8 เท่ากับ 87.22/93.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ทุกแผน

  2. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.81

  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract


       The purpose of this research was to study the efficiency of the first to the eighth learning plan by using tales as the learning material, the creative writing competency and the satisfaction of the students. The population were 79, grade 5-6 students of Benjakhamsamakkee school. The instrument used for the learning plan by using tales, the test of the creative writing competency and the questionnaire on the opinion of the students towards the learning activity management by using tales. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation.


The study results revealed:


  1. The efficiency of the first to the eighth learning plan by using tales to develop the creative writing competency of grade 5-6 students with the process (E1) and the efficiency (E2) was 87.22/93.33 which was higher than the criteria set at 80/80.

  2. When compared the average score of the students’ creative writing competency after the learning management, it was higher than before. The average score was higher (66.81%).

  3. The satisfaction of the students towards the learning management by using the tales in general was at the highest level.

Published
2018-08-13
How to Cite
พูนวสุพลฉัตร, นวลวรรณ; อุดมธรรมานุภาพ, เมธาวี; วงศ์สรรค์, วีระ. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนิทานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 215-224, aug. 2018. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/224>. Date accessed: 22 july 2019.