ปัจจัยของประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 The Factors of Influencing the Efficiency of Internal Control the Quality of Accounting Information the Company Listed on the Stock Exchange of Thailand

  • มัยฤทธิ์ ทองส่งโสม นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Abstract

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนก จำนวน 257 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ


ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาคือ ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.542 และด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านการติดตามและประเมินผล ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี


Abstract
The purpose of this research is to study the factors of influencing the efficiency of internal control of accounting information quality in Listed Companies in Thailand. The sample is the internal auditors at the head of the 257 people the tools used in the study and data collection is questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics, percentage, mean, and analysis data by inferential statistics, including regression analysis.
The results obtained from the study. Effective internal control. Information and communication. Positive influence on the quality of accounting information the significant 0.05 coefficient and regression of 0.542 working environment control, risk assessment the control of the monitoring and evaluation. Not affecting the quality of accounting information

Published
2018-08-09
How to Cite
ทองส่งโสม, มัยฤทธิ์. ปัจจัยของประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 271-277, aug. 2018. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/179>. Date accessed: 22 july 2019.