• วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ มมร วารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
  Vol 7 No 2 (2019)

  วารสารศึกษาศาสตร์ มมร  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562) ได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการด้านการศึกษาและสหวิทยาด้านการศึกษาของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนในทั่วไป และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการของนักวิจัยและวิชาการด้านการศึกษาและสหวิทยาการด้านการศึกษาพร้อมยังนำเสนอองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามนุษย์ตามวิถีของการศึกษาเชิงพุทธศาสนา และสหวิทยาการด้านการศึกษา โดยบทความทุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการศึกษา โดยบทความวิชาการ บทความวิจัยประจำฉบับนี้ ที่งานเขียนมีความน่าสนใจ

 • วารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
  Vol 6 No 1 (2018)

  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย Thai Journal Citation index Centre (TCI) ได้ประเมินและการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้จัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ในปัจจุบันได้เผยแพร่เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 มีความหลากหลายทางด้านเนื้อหาและประเด็นที่นำเสนอ ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสาร กล่าวคือ เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านการศึกษา การบริหารการศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอนพระพุทธศาสนา การประถมศึกษา ปฐมวัย และด้านอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานบทความวิชาการและบทความวิจัยทุกงานยังคงไว้ซึ่งคุณภาพจากการกลั่นกรองของผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำการประเมินงานคุณภาพตามลำดับขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพของงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคคลากรและผู้ที่สนใจ เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาองค์กรทางการศึกษาทุกระดับ เพื่อยังประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป โดยบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทวิจารณ์ประจำฉบับนี้ ที่งานเขียนที่มีความน่าสนใจดังต่อไปนี้

 • วารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
  Vol 5 No 2 (2017)

  บทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 นี้ มีความหลากหลายทางด้านเนื้อหาและประเด็นที่นำเสนอ ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสาร กล่าวคือ เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านการศึกษา การบริหารการศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอนพระพุทธศาสนา การประถมศึกษา ปฐมวัย และด้านอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานบทความวิชาการและบทความวิจัยทุกงานยังคงไว้ซึ่งคุณภาพจากการกลั่นกรองของผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำการประเมินงานคุณภาพตามลำดับขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพของงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกองบรรณาธิการได้ทำหน้าที่ในการประสานงานและการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของงานงานเขียนทุกชิ้น ซึ่งกองบรรณาธิการมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการนำเสนอผลงานวิชาการให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย Thai Journal Citation index Centre (TCI) ในอนาคต

  วารสารศึกษาศาสตร์ มมร ฉบับนี้ที่ได้ทำการตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคคลากรและผู้ที่สนใจ เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาองค์กรทางการศึกษาทุกระดับ เพื่อยังประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป 

 • วารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
  Vol 5 No 1 (2017)

  วารสารฉบับนี้ เป็นวารสารที่ออกสืบเนื่องกันมาเป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560 โดยสังเขปในเบื้องต้น วารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความวิชาการจากผู้ประพันธ์ที่มีความสนใจส่งเนื้องานมาตีพิมพ์ ซึ่งผลงานทางวิชาการทั้งหมดได้รับการพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบันทุกเรื่อง กล่าวคือผลงานทางวิชาการจากผู้ประพันธ์ภายในสถาบัน ทางกองบรรณาธิการได้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ประเมิน เช่นเดียวกัน หากเป็นผลงานทางวิชาการจากผู้ประพันธ์ภายนอกสถาบัน ทางกองบรรณาธิการได้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ประเมิน ดังนั้น จึงเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าทุกผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฉบับนี้ได้รับพิจารณาคุณภาพและได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางสถาบันแต่งตั้งแล้ว

 • วารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
  Vol 4 No 2 (2016)

  วารสารฉบับนี้ เป็นวารสารที่ออกสืบเนื่องกันมาเป็นปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559 โดยสังเขปในเบื้องต้น วารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความวิชาการจากผู้ประพันธ์ที่มีความสนใจส่งเนื้องานมาตีพิมพ์ ซึ่งผลงานทางวิชาการทั้งหมดได้รับการพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบันทุกเรื่อง กล่าวคือผลงานทางวิชาการจากผู้ประพันธ์ภายในสถาบัน ทางกองบรรณาธิการได้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ประเมิน เช่นเดียวกัน หากเป็นผลงานทางวิชาการจากผู้ประพันธ์ภายนอกสถาบัน ทางกองบรรณาธิการได้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ประเมิน ดังนั้น จึงเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าทุกผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฉบับนี้ได้รับพิจารณาคุณภาพและได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางสถาบันแต่งตั้งแล้ว

 • วารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
  Vol 4 No 1 (2016)

  บทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 นี้ มีเนื้อหาและประเด็นที่หลากหลายแต่ก็ยังไม่ลืมความเป็นแนวทางการศึกษา (Education) บางเรื่องได้ถูกคัดเลือกและผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินมาเป็นระยะเวลาที่ต่างกัน อย่างไรก็ตามบทความทุกบทความยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่เต็มเปี่ยม นอกจากจะมีผู้ทรงที่ตรวจเข็มข้นแล้ว บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องมีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารศึกษาศาสตร์ กล่าวคือ เป็นบทความที่เน้นการคิด วิเคราะห์ ความเข้าใจ ตามหลักของพระพุทธศาสนาศึกษากรณีการศึกษาทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพราะการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด ต้องรวบรวมทุกศาสตร์เข้ามาในศึกษาศาสตร์ มมร. ให้ครบถ้วนด้านคุณภาพ หลากหลายความรู้ มีการคัดสรร การเลือกบทความที่เข้มข้น ดังบทความวิชาการและบทความวิจัยอันมีคุณภาพอย่างเยี่ยมยิ่ง และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Centre (TCI) อันแสดงถึงมาตรฐานอันมีฐานรองรับผลงานทางวิชาการที่สร้างสรรขึ้นอย่างประณีตและวิจิตศิลป์
  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ องค์กร รวมถึงระดับประเทศ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ

 • วารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
  Vol 3 No 2 (2015)

  บทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ฉบับ 1 กรกฎาคม –
  31 ธันวาคม 2558 โดยสังเขปในเบื้องต้น วารสารฉบับนี้มีเนื้อหาและประเด็นที่เกี่ยวเนื่องในด้านการศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาต่างๆ ในคณะศึกษาศาสตร์ บทความเหล่านี้มาจากกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก อย่างไรก็ตามบทความทุกบทความยังคงเน้นคุณภาพที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการได้ปฏิบัติตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับบทความที่เกี่ยวเนื่อง สอดคล้องด้วยสาขาทางการศึกษาเป็นหลักตามวัตถุประสงค์ของวารสาร ตลอดระยะเวลาในช่วงเวลาของวารสารดำเนินการนี้มีบทความที่หลากหลายส่งเข้ามาเพื่อขอตีพิมพ์ ซึ่งกองบรรณาธิการได้คัดเลือกคุณภาพเป็นการเบื้องต้นก่อนแล้วจึงทำการตอบรับเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองตามระบบ ทั้งนี้ บทความที่ได้รับการคัดเลือกจึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal citation index Centre (TCI)
  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทวิจารณ์หนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป

 • วารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
  Vol 3 No 1 (2015)

  บทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 โดยสังเขปในเบื้องต้น วารสารฉบับนี้มีเนื้อหาและประเด็นที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ก็อยู่ในกลุ่มเนื้อหาด้านการศึกษาทั้งในส่วนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและการศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ ในคณะศึกษาศาสตร์ บทความเหล่านี้มีความหลากหลายส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะระดับของกลุ่มบทความที่มาจากกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอก อย่างไรก็ตามบทความทุกบทความยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพ บทความทุกบทความกองบรรณาธิการให้ความสำคัญในแง่เป็นบทความที่เกี่ยวเนื่อง สอดคล้องกับสาขาวิชาทางการศึกษาเป็นหลักตามวัตถุประสงค์ของวารสาร ตลอดระยะเวลาที่วารสารดำเนินการนี้มีบทความที่หลากหลายส่งเข้ามาเพื่อขอตีพิมพ์ กองบรรณาธิการได้คัดเลือกคุณภาพเป็นการเบื้องต้นก่อนแล้วจึงทำการตอบรับเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองตามระบบต่อไป จากบทความที่ส่งมามากมายพบว่า การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ บทความที่ได้รับการคัดเลือกจึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal citation index Centre (TCI)

  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความวิชาการ บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป

1 - 12 of 12 items