Return to Article Details ผลกระทบของการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ของผู้ทำบัญชีในกรุงเทพฯ/นนทบุรี Download Download PDF