Current Issue

Vol 8 No 1 (2567): มกราคม – มิถุนายน 2567
Published: 2024-06-29

Research Article

Academic Article

View All Issues

วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ (Journal of Buddhist Philosophy Evolved : jpbe)      

                  จริยธรรมการตีพิมพ์บทความในวารสาร

                  คำแนะนำสำหรับผู้เขียน หลักเกณฑ์และวิธีการส่งต้นฉบับเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

                  วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  (P-ISSN : 2586-811X , E-ISSN : 2730-2644) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยพระพุทธศาสนา ปรัชญา ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการของสถาบันการศึกษากับนักวิชาการของสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ ให้มีความหลากหลายของบทความ เป็นการพัฒนาคุณภาพทางความคิดสู่สากล และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ทั้งในและนอกสถาบัน โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปีฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม กระบวนการพิจารณาบทความ บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) อย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

            วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีการเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ คือ แบบตีพิมพ์รูปเล่ม และแบบออนไลน์ โดยวารสารรูปเล่ม(P-ISSN : 2586-811X) เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2560 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 โดยเริ่มมีการตีพิมพ์ฉบับแรกปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560) และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ (E-ISSN : 2730-2644) ในปี 2563 โดยนำบทความจากวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) ขึ้นออนไลน์เป็นเล่มแรก

            ทั้งนี้ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) วารสารได้ยกเลิกการเผยแพร่ในลักษณะรูปเล่มเอกสาร(ISSN : 2586-811X (Print) โดยจะเน้นการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ (ISSN : 2730-2644 (Online) ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://ojs.mbu.ac.th/index .php/jbpe