บรรณาธิการ

           พระมหาสากล สุภรเมธี, ดร.                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 รองบรรณาธิการ 

           ดร.สงวน  หล้าโพนทัน                               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 กองบรรณาธิการ   

           พระเทพวชิรวิมล, ดร.                                         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

           พระเมธีวัชราภรณ์, รศ.ดร.                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

           พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.                                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

           ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ                                      สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

           ศ.ดร.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์                                   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

           ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ                                       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

           รศ.ดร.สุนันท์  เสนารัตน์                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

           รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

           ผศ.ดร.ณัฐธพงศ์ มะลิซ้อน                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

           ผศ.ดร.วิเชียร แสนมี                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           ผศ.ดร.จิราภรณ์  ผันสว่าง                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

           ผศ.ดร.ปัญญา  คล้ายเดช                                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

           ผศ.ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

           ผศ.ดร.จิตราภรณ์  วงศ์คำจันทร์                             มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด