วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร 0-4351-8364 และ 0-4351-6076 โทรสาร 0-4351-4618
E-mail: buddhist-philosophy@hotmail.com
http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe

Principal Contact

Phramaha Sakol Subharamedhi
Editor
Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus
Phone 0870258380

Support Contact

Dr.Banjong Lawalee
Phone 0934390684