• July-December 2022
  Vol 6 No 2 (2022)

              วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ (Journal of Buddhist Philosophy Evolved) E-ISSN : 2730-2644 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยพระพุทธศาสนา ปรัชญา ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการของสถาบันการศึกษากับนักวิชาการของสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ ให้มีความหลากหลายของบทความ เป็นการพัฒนาคุณภาพทางความคิดสู่สากล และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ  และหรือ บทวิจารณ์หนังสือ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร โดยทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed) โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ทั้งนี้เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

              ทั้งนี้ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) วารสารได้ยกเลิกการเผยแพร่ในลักษณะรูปเล่มเอกสาร(ISSN : 2586-811X (Print) โดยเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ประเภท Online ของวารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ คือ E-ISSN : 2730-2644  เผยแพร่สืบค้น และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe

 • January-June 2022
  Vol 6 No 1 (2022)

            

 • July-December 2021
  Vol 5 No 2 (2021)

             

 • January-June 2021
  Vol 5 No 1 (2021)

           

 • July-December 2020
  Vol 4 No 2 (2020)
 • January-June 2020
  Vol 4 No 1 (2020)
 • July-December 2019
  Vol 3 No 2 (2019)
 • January-June 2019
  Vol 3 No 1 (2019)
 • May-August 2018
  Vol 2 No 2 (2018)
 • January-April 2018
  Vol 2 No 1 (2018)

             วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ (ISSN 2586-811X) เป็นวารสารที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความทั่วไปตลอดทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอันเนื่องด้วยกิจกรรมของทางสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาเป็นหลัก วารสารมีการเตรียมการเข้าสู่การพิจารณาประเมินคุณภาพวารสาร (TCI) ในอนาคต ได้ดำเนินการทำคุณภาพวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขของการพิจารณาในการประเมินคุณภาพวารสาร ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานที่กำหนดในระบบฐานข้อมูล เช่น การควบคุมคุณภาพบทความวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Pee Review) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ได้ดำเนินการให้วารสารมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลและกติกาและรูปแบบที่ตีพิมพ์ รวมถึงมีการปรังปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้มีการส่งบทความแบบออนไลน์หรือระบบ Online journal System (OJS)  ในอนาคตการจัดทำระบบวารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ จะเป็นระบบที่ทันสมัยและต่อเนื่องเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานสากล หากมีข้อติงติงหรือต้องการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พุทธศาสนาและปรัชญา ขอเชิญชวนได้เขียนบทความอันแฝงด้วยแง่คิดและสะท้อนชีวิตให้ผู้อ่านได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักการต่าง ๆ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป

 • September-December 2017
  Vol 1 No 3 (2017)

              วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ เป็นวารสารที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความทั่วไปตลอดทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอันเนื่องด้วยกิจกรรมของทางสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาเป็นหลัก วารสารมีการเตรียมการเข้าสู่การพิจารณาประเมินคุณภาพวารสาร (TCI) ในอนาคต ได้ดำเนินการทำคุณภาพวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขของการพิจารณาในการประเมินคุณภาพวารสาร ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานที่กำหนดในระบบฐานข้อมูล เช่น การควบคุมคุณภาพบทความวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Pee Review) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ได้ดำเนินการให้วารสารมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลและกติกาและรูปแบบที่ตีพิมพ์ รวมถึงมีการปรังปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้มีการส่งบทความแบบออนไลน์หรือระบบ Online journal System (OJS)  ในอนาคตการจัดทำระบบวารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ จะเป็นระบบที่ทันสมัยและต่อเนื่องเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานสากล หากมีข้อติงติงหรือต้องการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พุทธศาสนาและปรัชญา ขอเชิญชวนได้เขียนบทความอันแฝงด้วยแง่คิดและสะท้อนชีวิตให้ผู้อ่านได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักการต่าง ๆ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป

 • May-August 2017
  Vol 1 No 2 (2017)

             วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ เป็นวารสารที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความทั่วไปตลอดทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอันเนื่องด้วยกิจกรรมของทางสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาเป็นหลัก วารสารมีการเตรียมการเข้าสู่การพิจารณาประเมินคุณภาพวารสาร (TCI) ในอนาคต ได้ดำเนินการทำคุณภาพวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขของการพิจารณาในการประเมินคุณภาพวารสาร ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานที่กำหนดในระบบฐานข้อมูล เช่น การควบคุมคุณภาพบทความวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Pee Review) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ได้ดำเนินการให้วารสารมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลและกติกาและรูปแบบที่ตีพิมพ์ รวมถึงมีการปรังปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้มีการส่งบทความแบบออนไลน์หรือระบบ Online journal System (OJS)  ในอนาคตการจัดทำระบบวารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ จะเป็นระบบที่ทันสมัยและต่อเนื่องเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานสากล หากมีข้อติงติงหรือต้องการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พุทธศาสนาและปรัชญา ขอเชิญชวนได้เขียนบทความอันแฝงด้วยแง่คิดและสะท้อนชีวิตให้ผู้อ่านได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักการต่าง ๆ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป

 • January-April 2017
  Vol 1 No 1 (2017)

              วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ เป็นวารสารที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความทั่วไปตลอดทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอันเนื่องด้วยกิจกรรมของทางสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาเป็นหลัก วารสารมีการเตรียมการเข้าสู่การพิจารณาประเมินคุณภาพวารสาร (TCI) ในอนาคต ได้ดำเนินการทำคุณภาพวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขของการพิจารณาในการประเมินคุณภาพวารสาร ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานที่กำหนดในระบบฐานข้อมูล เช่น การควบคุมคุณภาพบทความวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Pee Review) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ได้ดำเนินการให้วารสารมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลและกติกาและรูปแบบที่ตีพิมพ์ รวมถึงมีการปรังปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้มีการส่งบทความแบบออนไลน์หรือระบบ Online journal System (OJS)  ในอนาคตการจัดทำระบบวารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ จะเป็นระบบที่ทันสมัยและต่อเนื่องเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานสากล หากมีข้อติงติงหรือต้องการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พุทธศาสนาและปรัชญา ขอเชิญชวนได้เขียนบทความอันแฝงด้วยแง่คิดและสะท้อนชีวิตให้ผู้อ่านได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักการต่าง ๆ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป

1 - 16 of 16 items