Current Issue

Vol 6 No 2 (2020): วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2563)

วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 | Vol.6 No.2 July – December 2020
ISSN 2350 - 9406

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เนื้อหาของบทความเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการและการวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยบทความจำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อลักษณะของการประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 3) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเลย 4) การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 5) ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 6) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 7) การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 8) งูเห่า: ภาพสะท้อนวัฒนธรรมการเมืองของไทยหลังเลือกตั้ง

Published: 2020-12-31

Research Article

View All Issues

วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน / ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา ศาสนา การศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์
การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
            บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – blind peer review) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์บทความให้แก่วารสารฯ พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนพร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการ ก่อนบทความจะได้รับการตีพิมพ์

เกี่ยวกับวารสาร กองบรรณาธิการ คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์