ยุทธวิธีรั้วของชาติกับการป้องกันภัยคุกคามภายใน

  • ธีรพงษ์ แหวนเพ็ชร บริษัทมิตซูไทยธาดา ปราจีณบุรี
  • ณฐภัทร อยู่เมือง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
  • ไชยยา เรืองดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

Abstract

            บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านได้มองเห็นบริบทการทำหน้าที่ของทหารที่มีต่อชุมชน และเพื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงการปกป้องเอกราชของไทยโดยผู้เขียนเป็นผู้ลงปฏิบัติในพื้นที่จริงโดยใช้การดำเนินการทางทหารเพื่อช่วยเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมให้มีความมั่นคงเกิดเสถียรภาพ และเกื้อกูลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจแห่งชาติในด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง กิจกรรมที่กระทำมีได้หลายรูปแบบ ผลจากการปฏิบัติงานพบว่า ชุมชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยทางหน่วยงานได้ทำแบบสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมพบว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนมากมีความพึงพอใจถึงร้อยละ 85 นอกจากนี้ยังได้ติตามประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการคือจากการสัมภาษณ์ และสังเกต พบว่าประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยและภัยคุกคามของยาเสพติดมากขึ้น ประชาชนหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญที่สุดในการทำงานที่บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุดคือประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทของการทำงานของทหาร มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ทหารเป็นอย่างดี


คำสำคัญ: ยุทธวิธีรั้วของชาติ; การป้องกันภัยคุกคามภายใน;


 


Abstract

               The objectives of the academic article were to communicate with the readers the context of the military services towards the community, and to make the readers aware of the protection of Thai independence. The author by himself worked in the field and utilized military actions to strengthen the environment for stability and to contribute to empowerment of the country’s various aspects. However, activities could be taken in many forms. The performance results revealed that the community was satisfied with the performance of the military. Apart from the poll, 85% of most people were satisfied. In addition, an evaluation after the project by the  interview and observation methods was found that people were highly aware of dangers and threats from drugs. The most important thing, which was regarded as an achievement of the project, was that people understood the roles of the military, had good relationship, and cooperated to work with the military.  


Keywords: Military Strategies; Protection of Internal Threats;

References

ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์. (2560). ภาพลักษณ์ของกองทัพบกในทัศนคติของประชาชน. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 ประจำปีการศึกษา พุทธศักราช 2560 - 2561.

บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์. (2546). การป้องกันประเทศและการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพไทย ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องบทบาทและอำนาจหน้าที่ของทหารตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิน ทราธิราช บรมนาถบพิตร. (2520). พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2520.

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. (2554). หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.). เอกสาร วปอ. หมายเลข 013 คู่มือด้านการทหารประจำปีการศึกษา พุทธศักราช 2554 – 2555.

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. (2559, 6 มีนาคม). ทหารในสังคมไทยปัจจุบัน The Military in Current Thai Society. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2564 แหล่งสืบค้น http://lakmuangonline.com/?p=2877.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Published
2021-12-31
How to Cite
แหวนเพ็ชร, ธีรพงษ์; อยู่เมือง, ณฐภัทร; เรืองดี, ไชยยา. ยุทธวิธีรั้วของชาติกับการป้องกันภัยคุกคามภายใน. วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 191, dec. 2021. ISSN 2350-9406. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jslc/article/view/1806>. Date accessed: 17 aug. 2022.