ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์: กรณีศึกษา วัดศรีสว่างวารี อำเภอเมือง จังหวัดเลย

  • วุฒิพงศ์ เนติธีรัตน์ สภาทนายความจังหวัดเลย
  • นาวิน วังคีรี สภาทนายความจังหวัดเลย
  • วีรนุช พรมจักร์ มหาวิทยาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Abstract

            งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีสว่างวารี ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ที่มีรูปแบบการจัดกิจกรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีสว่างวารี ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 33 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดหลักสูตร และการจัดกิจกรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีสว่างวารี ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีสว่างวารี ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีกิจกรรมสอนศีลธรรม และให้ผู้มีที่มาเรียนได้รับประทานอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และเพศหญิง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ผลการศึกษาประเด็นด้านความพึงพอใจในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีสว่างวารี ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวมมีคความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง อยู่ในระดับปานกลาง (x̅  = 3.51, S.D. = 0.73)


คำสำคัญ: ความพึงพอใจ; การศึกษาพระพุทธศาสนา; ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์;


 


Abstract

            The objective of the survey research was to study satisfaction of the students with the model of learning activities of Sunday Buddhist Learning Center, Sri Sawang Waree Temple, Nam Suay sub-district, Mueang district, Loei province.


The research samples were thirty-three students of Sunday Buddhist Learning Center in Sri Sawang Waree Temple. The instrument used for data collection was the questionnaire on the student satisfaction with the course, and the learning activity organization of Sunday Buddhist Learning Center, Sri Sawang Waree Temple, Nam Suay sub-district, Mueang district, Loei province. The data were statistically analyzed by percentage, arithmetic mean and standard deviation.


               The results of the research revealed that the satisfaction of the students with Sunday Buddhist Learning Center, Wat Si Sawang Waree, Nam Suay sub-district, Mueang district, Loei province was found to be overall at a moderate level (x̅  = 3.51, S.D. = 0.73). It was resulted from the center provided the students with moral and ethical activities and free lunch. The majority of respondents were 22 males, representing 66.7%, and 11 females, accounting for 33.3%.


Keywords: Satisfaction; Buddhist Study; Sunday Buddhist Learning Center;

References

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (2551).จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (2551). รายงานการประเมินผลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปีงบประมาณ 2551. กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

กรมวิชาการ. (2545). คู่มือการบริหารจัดการแนะแนว. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ

พระสุภาพ สุภาโว (บัวบรรจง). (2561). บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. 5(3) (กันยายน – ธันวาคม 2561).
Published
2021-12-31
How to Cite
เนติธีรัตน์, วุฒิพงศ์; วังคีรี, นาวิน; พรมจักร์, วีรนุช. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์: กรณีศึกษา วัดศรีสว่างวารี อำเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 107, dec. 2021. ISSN 2350-9406. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jslc/article/view/1799>. Date accessed: 17 aug. 2022.