รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

  • สุพรรณี บุญหนัก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
  • บันทะชัย ภูพิมทอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
  • จิณณวัตร แทนพันธ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
  • ประภาส ลาวัณย์ศิริ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
  • สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Abstract

               งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Research Method) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ความพร้อมของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 2 ความพร้อมของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 2 การจัดรูปองค์กรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 3 การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


            ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังนี้ (1) การจัดเตรียมเนื้อหา การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน การจัดเตรียมวิธีการวัดผลการเรียน ผลการประเมิน พบว่า ความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด (2) การสาธิตการเรียนการสอนออนไลน์ จากการประเมินพบว่า โดยภาพรวมของการสาธิตการเรียนการสอนออนไลน์ อยู่ในระดับมาก (3) การจัดอบรมนักศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน์ ผลการประเมิน พบว่า โดยภาพรวมของการสาธิตการเข้าใช้งานระบบ การรับ - ส่งงานของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (4) การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษามีความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก    

References

กนกวรรณ สุภาราญ. (2563). ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่. แหล่งสืบค้นออนไลน์ https://www.educathai.com/knowledge/articles/372 สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2563.

กาญจนา จันทร์ประเสริฐ. (2554). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ. ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต.

จักรกฤษณ์ โพดาพล. (2563). การจัดการเรียนรู้ออนไลน์: วีถีที่เป็นไปทางการศึกษา. แหล่งสืบค้นออนไลน์ http://slc.mbu.ac.th/article/28181 สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2563.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. (2563). ประกาศของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์. สืบค้นออนไลน์ http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-09-46/2012-11-14-02-29-40/2019-10-31-08-41-47/1732-2020-06-02-03-59-55#.XwwRuCgzbIU สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2563.

สำนักคอมพิวเตอร์. (2551). รายงานการศึกษาดูงาน Hybrid Education ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2551. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย. (ม.ป.ป.) แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ. แหล่งสืบค้นออนไลน์ http://www.thaischool1.in.th/_files_school/27012005/document/27012005_0_20150512-093836.pdf สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2563.
Published
2021-12-31
How to Cite
บุญหนัก, สุพรรณี et al. รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง. วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 53, dec. 2021. ISSN 2350-9406. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jslc/article/view/1795>. Date accessed: 17 aug. 2022.