• วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)
  Vol 7 No 1 (2021)

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 | Vol.7 No.1 January  – June 2021
  ISSN 2350 - 9406

  คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เนื้อหาของบทความเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการและการวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยบทความจำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) ผลของการปฏิบัติสมาธิของผู้เรียนหลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 97 วัดศรีทีปาราม จังหวัดเลย 2) ศึกษาการรับรู้เรื่องสติปัฏฐาน 4 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 4) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอำเภอเอราวัณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 5) การบริหารตามหลักพรหมวิหารธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 6) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยการบูรณาการใช้ TPACK Model ของนักศึกษาสาขาการสอนสังคมศึกษา 7) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 8) การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Microsoft Teams Application ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

 • วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2563)
  Vol 6 No 2 (2020)

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 | Vol.6 No.2 July – December 2020
  ISSN 2350 - 9406

  คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เนื้อหาของบทความเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการและการวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยบทความจำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อลักษณะของการประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 3) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเลย 4) การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 5) ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 6) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 7) การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 8) งูเห่า: ภาพสะท้อนวัฒนธรรมการเมืองของไทยหลังเลือกตั้ง

 • วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
  Vol 6 No 1 (2020)

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 | Vol.6 No.1 January  – June 2020
  ISSN 2350 - 9406
  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เนื้อหาของบทความเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการและการวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยบทความจำนวน 8 บทความ ได้แก่
  1) คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2) ปัญหาการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในเขตเลือกตั้งอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3) ปัญหาและอุปสรรคนโยบายการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินตามทัศนะของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 4) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
  5) การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษและการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้แบบฝึกทักษะ 6) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 7) ความเสื่อมในอดีต และอนาคตของศีลธรรม 8) PUBLIC MIND AGAINST COVID-19 HUMANKIND FOUNDATION TO COPE WITH HAZARDOUS CRISES

 • วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2562)
  Vol 5 No 2 (2019)

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 | Vol.5 No.2 July – December 2019
  ISSN 2350 - 9406

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เนื้อหาของบทความเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย และบทความวิชาการ ประกอบด้วยบทความจำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2) การใช้ชุดเกมและเพลงเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 3) การใช้ B-SLIM Model เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาโคก จังหวัดเลย 4) การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปภาพเพื่อเพิ่มความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 5) การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย โดยใช้แบบฝึกทักษะ 6) การใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนํ้าแคม โรงเรียนบ้านปากยางและโรงเรียนบ้านห้วยด้าย ตำบลนํ้าแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 7) ความโกรธ: ความจริงและสิ่งที่เป็นไป 8) ACHIEVEMENT OF THE BUDDHA’S KEY DISCOURSES

 • วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
  Vol 5 No 1 (2019)

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 | Vol.6 No.1 January  – June 2019
  ISSN 2350 - 9406
  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เนื้อหาของบทความเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการและการวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยบทความจำนวน 8 บทความ ได้แก่ 
  1) การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนาโคก จังหวัดเลย 2) การใช้สื่อวีซีดีพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง จังหวัดเลย 3) ความคิดเห็นต่อการเรียนในรายวิชา GE 4001 สถิติเพื่อการวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 4) ความคิดเห็นต่อการทำวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
  5) วิ่งเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม 6) การถอดรหัสสวัสดิการสังคมของประเทศอิตาลีสู่แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย 7) หรือความจริงเป็นแค่เจตนาอันบริสุทธิ์และสัจธรรมของเด็กน้อย 8) การพิจารณาเลื่อนคนในกับการตัดสินใจหาคนนอก แบบไหนดีกว่ากัน

 • วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2561)
  Vol 4 No 2 (2018)

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เนื้อหาของบทความเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการและการวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยบทความจำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียน โรงเรียนสงวนศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู 2) การใช้กิจกรรมเพลงเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยโจด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 3) ความต้องการของประชาชนที่มีต่อคุณลักษะของนักการเมืองท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 4) การพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์และความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสอนเขียนตามรูปแบบของ Brookes and Withrow 5) บทบาทของสมาชิกที่มีผลต่อการพัฒนาตามนโยบาย สโมสรโรตารีชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 6) การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 7) การใช้ภาษาอังกฤษในพุทธสถาน 8) DEVELOPMENT OF RIGHT VIEW TO DISPEL SIXTY-TWO WRONG VIEWS

 • วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
  Vol 4 No 1 (2018)

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เนื้อหาของบทความเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการและการวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยบทความจำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 2) การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง “การดำรงชีวิตของพืช” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สถานการณ์จำลอง โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 4) การพัฒนาชุดฝึกเขียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่านาฝาย จังหวัดเลย 5) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 6) ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Edusoft’s English Discovery ENGLISH ACHIEVEMENT OF SELF-DIRECTED LEARNING THROUGH EDUSOFT’S ENGLISH DISCOVERIES 7) การออกเสียงภาษาอังกฤษที่มีสำเนียงแตกต่างกันในภูมิภาคภาษาอาเซียน DIFFERENT ACCENT IN ENGLISH PRONUNCIATION OF ASEAN LANGUAGE AREA 8) เทคนิคการเรียนการสอนสัทศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูภาษาอังกฤษ

 • วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560)
  Vol 3 No 2 (2017)

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เนื้อหาของบทความเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการและการวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยบทความจำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 2) การประยุกต์ใช้หลักสันโดษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3) แนวคิดเชิงปรัชญาทางสังคมในทัศนะความเชื่อเกี่ยวกับเปรตวิสัยในสังคมไทย 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล/ประชาชนในชุมชนบ้านเหมืองแบ่ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 5) พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 6) นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ในมุมมองของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 7) ปัญหาการดาเนินนโยบายด้านเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุ ในเขตตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 8) ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยในชุมชนบ้านศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 • วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
  Vol 3 No 1 (2017)

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เนื้อหาของบทความเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการและการวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยบทความจำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) การให้คำปรึกษาทางพระพุทธศาสนากับตะวันตกเพื่อคลายทุกข์ในสังคมไทย 2) พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 3) พระพุทธเจ้ากับการให้คาปรึกษา 4) การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาพระพุทธศาสนา ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 5) การบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 6) การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในรายวิชารัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 7) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  8) นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นตามความคิดเห็นประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 • วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559)
  Vol 2 No 2 (2016)

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เนื้อหาของบทความเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการและการวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยบทความจำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) หลักการบริหารต่อรัฐตามคำภีร์พระพุทธศาสนา 2) สิกขาบทปริทัศน์: ศึกษาข้อถกเถียงและการตีความศีลในพระพุทธศาสนา 3) การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับโมเดลของเดวิด เอช ออลซัน เพื่อการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 4) ลักษณะพุทธศิลป์พระพุทธรูปหินทรายวัดโพธิ์ศรี อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 5) แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 6) การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 7) สังคมไร้ระเบียบ ต้องการคนมีวินัย 8) ศึกษาแนวทางการดาเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์ อำเภอศรีวิลัย จังหวัดบึงกาฬ

 • วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
  Vol 2 No 1 (2016)

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เนื้อหาของบทความเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการและการวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยบทความจำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) ศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวพระเทพวิสุทธิมงคล (ศรี มหาวีโร) 2) เมตตากับการระงับความโกรธตามแนวพุทธปรัชญา 3) ลักษณะพุทธศิลป์ของโบสถ์และพระประธานในโบสถ์ วัดโพนชัย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 4) อนิสงส์แห่งนิโรธสมาบัติ 5) หลักการพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา 6) ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 7) การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างแผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/3 8) ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอผาขาว จังหวัดเลย

 • วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2558)
  Vol 1 No 2 (2015)

  วารสาร “ศรีล้านช้างปริทรรศน์”
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558 | Vol. 1 July – December 2015
  ISSN 2350 - 9406

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เนื้อหาของบทความเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการและการวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยบทความจำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) ศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องพระยาแถน พญานาค และการถือผี ของประชาชนสองฝั่งโขง : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ 2) พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร 3) วัฒนธรรมประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 4) ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 5) วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 6) ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 7) การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 8) ภาษาอังกฤษกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 • วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558)
  Vol 1 No 1 (2015)

  วารสาร “ศรีล้านช้างปริทรรศน์”
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558 | Vol. 1 January – June 2015
  ISSN 2350 - 9406

  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เนื้อหาของบทความเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการและการวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยบทความจำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) รัฏฐาธิปัตย์กับพระพุทธศาสนา 2) การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จังหวัดเลย 3) ความปลอดภัยของอาหารจากแผงลอยในตลาดดอน เขตเทศบาลตำบลเมยวดี 4) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด 5) พระบรมธาตุนครชุมกับศรัทธาของชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดกำแพงเพชร 6) กลยุทธ์ทางการตลาดกับการบริหารวัด 7) ความขัดแย้งทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเมืองของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 8) สังคมออนไลน์ที่เป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนา

1 - 14 of 14 items