บทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 นี้ มีความหลากหลายทางด้านเนื้อหาและประเด็นที่นำเสนอ ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสาร กล่าวคือ เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านการศึกษา การบริหารการศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอนพระพุทธศาสนา การประถมศึกษา ปฐมวัย และด้านอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานบทความวิชาการและบทความวิจัยทุกงานยังคงไว้ซึ่งคุณภาพจากการกลั่นกรองของผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำการประเมินงานคุณภาพตามลำดับขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพของงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกองบรรณาธิการได้ทำหน้าที่ในการประสานงานและการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของงานงานเขียนทุกชิ้น ซึ่งกองบรรณาธิการมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการนำเสนอผลงานวิชาการให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย Thai Journal Citation index Centre (TCI) ในอนาคต

วารสารศึกษาศาสตร์ มมร ฉบับนี้ที่ได้ทำการตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคคลากรและผู้ที่สนใจ เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาองค์กรทางการศึกษาทุกระดับ เพื่อยังประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป 

Published: 2017-12-29

Full Issue

บทความวิจัย

บทความวิชาการ