การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสรุปความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดดาวคะนอง โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL กับวิธีการสอนแบบปกติ

A Comparative Study of Ability in Writing Thai Language Curriculum of secondary school grade 2 Wat Daokanong School Using the KWL teaching method with normal teaching methods

  • พระจักรพัชร์ หิรัญคำ นักวิชาการอิสระ

Abstract

              การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบ KWL กับวิธีการสอนแบบปกติ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสมารถในการเขียนสรุปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับวิธีการสอนแบบ KWL ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติก่อนเรียนและหลังเรียน


             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 จำนวน 2 ห้องละ15คน รวมจำนวน 30 คนจากทั้งหมด 5 ห้อง ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบง่าย โดยการจับสลากสุ่มห้องตัวอย่างเข้าร่วมในการวิจัย นักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีระดับความสามรถในการเรียนใกล้เคียงกัน นักเรียนทั้ง2ห้องมีระดับความสามารถในการเรียนคละกันไป ทั้งเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน ใช้เวลาในการทดลองรวมการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งหมด 10 คาบ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ t-test


      ผลการวิจัยพบว่า


  1. ความสามารถการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของกลุ่มที่สอนโดยวิธี KWL สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2.  ความสามารถการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยวิธี KWL ก่อนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

       3. ความสามารถการเขียนสรุปความ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวัดดาวคะนอง กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ  พบว่าความสามารถการเขียนสรุปความ ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


Abstract


               The purpose of this research is 1) to compare the ability to write conclusions of students in secondary school grade 2. Between groups using the KWL teaching method with normal teaching methods 2) to compare the ability to write a summary. Of students in secondary school grade 2 get the KWL teaching method before and after learning. 3) To compare the ability to write conclusions. Of students in secondary school grade 2 Taught by the normal method before and after learning


               The samples used in this research were the students who were studying of secondary school grade2 in second Semester the academic year 2015. The sample are students who were studying of secondary school grade2 two classrooms 15 people of each total 30 people from 5 classrooms The students were selected by simple random sampling method. By random sampling, the sample room participates in the research. Students in the experimental and control groups have a similar level of learning both students have the same level of ability to study well, moderate and bad. Take the time trials, including trials before and after learning all 10 lessons. Statistical analysis of this research. Use the program. (Statistical Package Sciences / Personal Computer Plus) for data analysis and t-test statistics.

Published
2017-12-29
How to Cite
หิรัญคำ, พระจักรพัชร์. การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสรุปความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดดาวคะนอง โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL กับวิธีการสอนแบบปกติ. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 123-137, dec. 2017. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/160>. Date accessed: 24 july 2019.