ปรากฏการณ์ “ฮิคิโคโมริ” อีกด้านของระบบการศึกษาญี่ปุ่นที่ไทยควรระวัง

“Hinokomori” Phenomenon Other Side of Japan Education System that Thai should Aware of

  • ดร.ประสิทธิพนธ์ โสวาปี นักวิชาการอิสระ

Abstract

ระบบโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่นมีการเรียนการสอน การฝึกทักษะชีวิตในหลากหลายด้าน โดยให้นักเรียนได้เรียนตามหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนบ่อยครั้ง เริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่มีการไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ อย่าง มีกระบวนการจัดการ และวิธีฝึกทักษะการเรียนรู้ที่น่าสนใจยิ่ง อีกทั้งมีความละเอียด ละออและใส่ใจในรายละเอียดต่อการฝึกนักเรียนในแทบจะทุกขั้นตอน


แต่ในอีกด้านหนึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองมักจะเข้มงวดเรื่องการเรียนของนักเรียนอย่างหนัก คือนักเรียนต้องเดินตามแนวทางที่พ่อแม่ผู้ปกครองขีดเส้นให้เดิน จนทำให้นักเรียนเกิดความกดดัน จึงเกิดปรากฏการณ์ เรียกว่า “ฮิคิโคโมริ” (Hikikomori) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า “ฮิคกี้” เป็นปรากฏการณ์ (Phenomenon) อันเป็นคำอธิบายถึงพฤติกรรมของเด็กที่แยกตัวออกมาจากสังคม พยายามพบผู้คนให้น้อยที่สุด


Abstract


Education System in Japan has been managed in varieties aspect for instance students were trained often to study with good learning environments, kindergarten students were take care under professional learning process and management in detail such as promoting students to take education trips outside the schools.


In other hand, Japanese parent always strongly dignity with their children studies. In other words, the children must follow directly with the that their parents expected, thus bring a huge pressure to them. Therefore the “ Hikimori Phenomenon” emerged or “Hikky” in short. The phenomenon was descripted the concept of children behaviors which is isolating themselves from society, preventing to meet other people as less as they can.

Published
2018-02-26
How to Cite
โสวาปี, ดร.ประสิทธิพนธ์. ปรากฏการณ์ “ฮิคิโคโมริ” อีกด้านของระบบการศึกษาญี่ปุ่นที่ไทยควรระวัง. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 5, n. 2, feb. 2018. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/165>. Date accessed: 24 july 2019.