การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดดาวคะนองระหว่างวิธีสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) กับวิธีสอนแบบปกติ

A Comparison of Learning Achievement in Thai subject on Kinds of Words of secondary school grade one Watdaokanong school Between Cippa model method teaching and normal method teaching

  • พระมหาคชา ปราณีตพลกรัง นักวิชาการอิสระ

Abstract

          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ กับวิธีสอนแบบปกติ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคำ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบซิปปา (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคำ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดดาวคะนอง สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 15 คน รวม 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำ อย่างละ 5 แผน (2) วิธีสอนแบบซิปปาและวิธีสอนแบบปกติ อย่างละ 5 แผน (3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที แบบ Dependent และ Independent


       ผลการวิจัยพบว่า


  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบซิปปา กับกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนโดยวิธสอนแบบปกติ

  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบซิปปา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

          3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำ ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


          ABSTRACT


          The purposs of this research were to (1) compare the learning achievement of Thai subjectKind of word of  secondary school grade one watdaokanong school Between Cippa  model method teaching and normal method teaching (2) Comparison of Thai language learning achievement on type of words. Before and after learning by using the CIPPA MODEL. of  secondary school grade one watdaokanong school (3) Comparison of Thai language learning achievement on type of words. Before and after learning by using the normal model . of  secondary school grade one watdaokanong school The sample was used in the research. of  secondary school grade one watdaokanong school ThonBuri district  Bangkok 1st Semester Academic Year 2015 two classrooms, 15 person of each, total of 30 person get from the simple random sampling method. Method of drawing a group one classrooms, 15 person and a control group of 15 person per one classrooms


           The research instruments used in the research were


          (1) Thai Language Learning Plan of type of word . five plan of each


         (2) cippa method teaching and normal method teaching five plan of each


         (3) Achievement Test of Thai Language of Kind of word Through expert verification and consistency index. Analyze data using average statistics. Standard Deviation and t-test Dependent method and Independent method.

Published
2017-12-29
How to Cite
ปราณีตพลกรัง, พระมหาคชา. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดดาวคะนองระหว่างวิธีสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) กับวิธีสอนแบบปกติ. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 99-112, dec. 2017. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/161>. Date accessed: 24 july 2019.