กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Process of Teaching English

  • ฐนิดา หมายปทุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Abstract

กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 10 ประการ คือ 1) ครูผู้สอนพิจารณาหลักสูตรแกนกลางเพื่อวางเป้าหมายในการสอน 2) การวางแผนการสอนที่ดี 3) การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างนักเรียนและครู และระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง 4) การสอนให้จำความรู้ 5) การสอนให้คิด 6) เทคนิคการสอนการสะกดคำและการออกเสียง 7) เทคนิคการสอนไวยากรณ์ด้วยมโนทัศน์ 8) การเลือกใช้สื่อที่น่าสนใจ 9) การถ่ายโอนภาษาอังกฤษสู่การสื่อสาร 10) ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมให้การสอนมีประสิทธิภาพ และผสมกลมกลื


ABSTRACT


There are ten major components in the process of teaching English. The core curriculum as a goal, a good lesson planning, social interaction between students and teachers and among students themselves, knowledge and thinking skills, special teaching techniques such as spelling and pronunciation, teaching grammar by using concepts, selection of interesting media and transferring experiences to communications. Relevance in all these matters implement effectiveness and harmony in teaching.

Published
2017-12-29
How to Cite
หมายปทุม, ฐนิดา. กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 36-48, dec. 2017. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/154>. Date accessed: 24 july 2019.