การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

THE DEVELOPMENT OF WEB-BASED INSTRUCTION ON COMPUTER BY USING DAVIES' PRACTICAL SKILLS TO ENHANCE COMPETENCY IN COMPUTER PROGRAMING OF VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENT IN PROVINCIAL VOCATIONAL EDUCATION MAHASARAKHAM

  • ภัชนีกร เนื้อจันทา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • วิทยา วรพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เครื่องมือในการวิจัย คือ 1)แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2)บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ด้วยโปรแกรม Google Site รายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 หน่วยการเรียนรู้ 3)แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 1 ชุด 40 ข้อ 4)แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จำนวน 1 ห้อง จำนวน 17 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)


          ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.39/84.41 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพภาหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน 33.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.67 คิดเป็นร้อยละ 84.41 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39อยู่ในระดับมากที่สุด

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.

จิราภรณ์ กรอกกระโทก. (2546). การศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บเรื่องการคำนวณและการสร้างกราฟ ในรายวิชาตารางทำงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ทิศนา แขมมณี. (2556). ศาสตร์การสอน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นิตยา กาญจนวรรณ. (2536). เอกสารการสอนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

บุญญานี เพชรสีเงิน. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.นครศรีธรรมราช : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

บุญโฮม ปะโกติโต. (2549). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่องการสร้างและเชื่อมโยงเว็บเพ็จแบบเฟรม. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ปาณิสรา สิงหพงษ์. (2560). การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google site เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ (ง31231) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต. ปทุมธานี : โรงเรียนสายปัญญารังสิต.

มะลิ จรรยากรณ์. (2563). การพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลด้วย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 30001-2001. ศรีสะเกษ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ.

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม. (2560-2562). รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(Vocational Education Test : V-NET). มหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม.

อาคม เนืองเนตร. (2546). การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย วิชาระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Davie. (1971). That's Interesting!: Towards a Phenomenology of Sociology and a Sociology of Phenomenology. Philosophy of the Social Sciences. 1(1971). 309-344.
Published
2022-09-27
How to Cite
เนื้อจันทา, ภัชนีกร; วรพันธุ์, วิทยา. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 267-279, sep. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2306>. Date accessed: 23 may 2024.