เนื้อจันทา, ภัชนีกร, AND วรพันธุ์, วิทยา. " การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (27 September 2022)