เนื้อจันทา, ภัชนีกร, & วิทยา วรพันธุ์. " การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 267-279. Web. 19 Jun. 2024