เนื้อจันทา, ., & วรพันธุ์, . (2022). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 267-279. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2306