เนื้อจันทา, ภัชนีกร; วรพันธุ์, วิทยา. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 267-279, sep. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2306>. Date accessed: 18 june 2024.