เนื้อจันทา, ., & วรพันธุ์, . 2022 Sep 27. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2