โสวาปี, ดร.ประสิทธิพนธ์. " ปรากฏการณ์ “ฮิคิโคโมริ” อีกด้านของระบบการศึกษาญี่ปุ่นที่ไทยควรระวัง" ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], Volume 5 Number 2 (26 February 2018)