โสวาปี, . (2018). ปรากฏการณ์ “ฮิคิโคโมริ” อีกด้านของระบบการศึกษาญี่ปุ่นที่ไทยควรระวัง. ศึกษาศาสตร์ มมร, 5(2). Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/165