โสวาปี, ดร.ประสิทธิพนธ์. ปรากฏการณ์ “ฮิคิโคโมริ” อีกด้านของระบบการศึกษาญี่ปุ่นที่ไทยควรระวัง. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 5, n. 2, feb. 2018. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/165>. Date accessed: 23 july 2019.