โสวาปี, ดร.ประสิทธิพนธ์. " ปรากฏการณ์ “ฮิคิโคโมริ” อีกด้านของระบบการศึกษาญี่ปุ่นที่ไทยควรระวัง." ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], 5.2 (2017): n. pag. Web. 20 Jul. 2019