วาทกรรมการทำบุญกฐินออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียวัดป่าตาปางสำราญจิต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

DISCOURSE ON KATHIN MERIT MAKING ONLINE VIA SOCIAL MEDIA AT WAT PA TAPANG SAMRANCHIT TEMPLE, PRASAT DISTRICT, SURIN PROVINCE

  • พชรเดช เสมานู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต้อยเอ็ด

Abstract

           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำบุญกฐินออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วัดป่าตาปางสำราญจิต โดยวาทกรรม การทำบุญกฐินออนไลน์ เป็นการสื่อความหมายความหมายด้วยสัญญะ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ต้องปรับตัว จากสถานการณ์โควิดและน้ำท่วมในหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงหลายจังหวัดในภาคกลาง ทำให้การทอดกฐินมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ มนุษย์สร้างสัญญะขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายทางวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การแต่งกาย สิ่งของเครื่องประดับที่แสดงฐานะของบุคคล มนุษย์สร้างสัญญะขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายทางวัฒนธรรม เช่น สินค้าแบรนด์เนม  ที่ผู้ใช้รู้สึกว่าตนดูดี สัญญะที่ใช้ทางวัฒนธรรมคือ มายาคติการสื่อความหมายด้วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรมซึ่งถูกกลบเกลื่อนจนดูเป็นธรรมชาติ เป็นกระบวนการลวงให้หลง มิใช่การโกหกหลอกลวงโลล็องคต์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) ได้อธิบาย การคือความหมายที่ สังคมสร้างสัญญะผ่านบุญกฐิน ชาวพุทธ จะสื่อความหมายสัญญะ แตกต่างจากทางสงฆ์ ชาวบ้านจะให้ความสำคัญกับยอดเงินที่ได้จากการทอดกฐิน ความสนุกสนานรื่นเริงที่ได้มาร่วมงานบุญกฐิน การสมโภคกองกฐิน การจัดให้มีมหรสพ เป็นมายาคติ เพราะแท้ที่จริงแล้วการทอดกฐินหรือกรานกฐิน เป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัย กฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์ โดยเฉพาะ

References

กษมา รัตนสุวรรณ ผู้ให้สัมภาษณ์. 11 มกราคม 2566. ณ 286 ซอยอินทามาระ 41 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดนง กรุงเทพมหานคร

ขรรค์ชัย ส้มเกลี้ยง ผู้ให้สัมภาษณ์. 10 มกราคม 2566. ณ 6/3 หมู่บ้าน ปรัชญาโฮมทาวส์ ซอยลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ข่าวกฐินออนไลน์. (2564). นำสลิปโอนเงินมาเป็นต้นกฐิน. สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565. จาก https:tna.moct.net/region-819178

ธำรงค์ วีระกุล ผู้ให้สัมภาษณ์. 11 มกราคม 2566. ณ 210 หมู่บ้านสวนสน ซอยรามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นราธิปกุล บุญสอน ผู้ให้สัมภาษณ์. 17 ธันวาคม 2565. ณ 410 สำนักงานพระพุทธศาสนา ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

บุญมี ชำรัมย์ ผู้ให้สัมภาษณ์. 14 ธันวาคม 2565. ณ 23 บ้านสมุด หมู่ 7 ตำบลสมุด อำเภอประสาท จังหวัดสุรินทร์

พรพิไล เอี่ยมบริสุทธิ์ ผู้ให้สัมภาษณ์. 10 มกราคม 2566. ณ 149/7 หมู่บ้าน ธนาเพลส ซอยลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). (2551). ปัญหาขัดแย้งในโลกแก้ได้ด้วยกฐิน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ บริษัท พิมพ์สวย จำกัด.

พระมานิต ฐานวโร, พระมหาดาวสยาม วิชรปญญโญ และพระโสภณพัฒนบัณฑิต. (2564). พลวัตรประเพณีการทำบุญกฐินของชาวตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์. Journal of Modern Learning Development. 6(5). 39-51.

พระวชิรายุทธ ฐานวุฑโฒ ผู้ให้สัมภาษณ์. 14 ธันวาคม 2565. ณ 22 หมู่ 18 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

พระสมห์สุรพล สุทธญาโณ (ดอนเตาเหล็ก). (2562). พลวัตประเพณีการทำบุญกฐินของชาวภูไทในตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระอธิการสุรแสน อธิชาโต อายางกูร ผู้ให้สัมภาษณ์. 14 ธันวาคม 2565. ณ วัดป่าตาปางสำราญจิต ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ปรีชา เลิศสันทัดวาที ผู้ให้สัมภาษณ์. 12 มกราคม 2566. ณ 286 3/3. C 7 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วรภูริ มูลสิน ผู้ให้สัมภาษณ์. 10 ธันวาคม 2565. ณ 438/2 หมู่ 23 หมู่บ้านปิ่นดาว ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วรภูริ มูลสิน. (2556). แนวคิดหลังทันสมัย. อุบลราชธานี : ยงสวัสดิ์อินเตอร์กร๊ป.

อุดม พละศักดิ์ ผู้ให้สัมภาษณ์. 10 ธันวาคม 2566. ณ 237/3 ถนนสุขาอุปถัมภ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Published
2023-08-29
How to Cite
เสมานู, พชรเดช. วาทกรรมการทำบุญกฐินออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียวัดป่าตาปางสำราญจิต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 779-786, aug. 2023. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2354>. Date accessed: 23 may 2024.