เสมานู, พชรเดช. วาทกรรมการทำบุญกฐินออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียวัดป่าตาปางสำราญจิต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 779-786, aug. 2023. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2354>. Date accessed: 20 june 2024.