เสมานู, . (2023). วาทกรรมการทำบุญกฐินออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียวัดป่าตาปางสำราญจิต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 779-786. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2354