การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกระบวนการจตุภาคีในการป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักพุทธวิธี

THE DEVELOPMENT OF A MODEL FOR PARTICIPATION IN A QUADLATERAL PROCESS IN DRUG PREVENTION OF THAI CHILDREN AND YOUTH IN THE 21st CENTURY USING BUDDHIST METHODS

  • พระครูกิตติวราทร ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
  • จิราภรณ์ ผันสว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
  • อมรรัตน์ ผันสว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
  • พระครูปลัด สุริยะ ชวนปญฺโญ (ศรีสุระ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกระบวนการจตุภาคีในการป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักพุทธวิธี 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกระบวนการจตุภาคีในการป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักพุทธวิธี ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน และประชาชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 310 คน กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 20 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบสัมภาษณ์โดยใช้กระบวนการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


           ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกระบวนการจตุภาคีในการป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักพุทธวิธี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการป้องกัน ด้านหลักพุทธวิธีไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ด้านการปราบปราม ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามลำดับ 2) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกระบวนการจตุภาคีในการป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักพุทธวิธี โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 20 รูป/คน พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 4 ด้าน 52 ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านการป้องกัน จำนวน 16 ข้อ 2) ด้านการปราบปราม จำนวน 16 ข้อ และ 3) ด้านด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจำนวน 9 ข้อ และ 4) ด้านการบูรณาการหลักพุทธวิธีหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา จำนวน 11 ข้อ ซึ่งข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยได้นำมาจัดหมวดหมู่ เพื่อกำหนดเป็นการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกระบวนการจตุภาคีในการป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

References

กระทรวงมหาดไทย. (2559). สรุปผลการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559. กรุงเทพฯ : ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

พระกาญจนะ ธมฺมธโร (ศรีทรงเมือง). (2555). การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อใช้แก้ปัญหายาเสพติด ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ภาดา ทาสีเงิน. (2558). แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 10(1). 67-76.

รุ่งทิพย์ กล้าหาญ และนายบรรชร กล้าหาญ. (2552). กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติดด้วยหลักพุทธธรรม ในหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.

ศักดา มังคะรัตน์. (2563). แนวทางการดา เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

สมจิต ยาใจ. (2564). รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี. 32(1). 224-236.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. (2563). รวมกฎหมายยาเสพติดพร้อมด้วยกฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอกบล๊อก.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. (2544). งานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2540-2544. กรุงเทพฯ : สำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักงานพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. (2553). การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.

สำนักปราบปรามยาเสพติด. (2562). รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562. กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม.
Published
2023-04-18
How to Cite
ผศ.ดร., พระครูกิตติวราทร et al. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกระบวนการจตุภาคีในการป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักพุทธวิธี. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 758-772, apr. 2023. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2351>. Date accessed: 23 may 2024.