ผศ.ดร., พระครูกิตติวราทร, ผันสว่าง, จิราภรณ์, ผันสว่าง, อมรรัตน์, AND ชวนปญฺโญ (ศรีสุระ), พระครูปลัด สุริยะ. " การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกระบวนการจตุภาคีในการป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักพุทธวิธี" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (18 April 2023)