ผศ.ดร., ., ผันสว่าง, ., ผันสว่าง, ., & ชวนปญฺโญ (ศรีสุระ), . 2023 Apr 18. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกระบวนการจตุภาคีในการป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักพุทธวิธี. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2