ผศ.ดร., พระครูกิตติวราทร, จิราภรณ์ ผันสว่าง, อมรรัตน์ ผันสว่าง, & พระครูปลัด สุริยะ ชวนปญฺโญ (ศรีสุระ). " การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกระบวนการจตุภาคีในการป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักพุทธวิธี." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 758-772. Web. 18 Jun. 2024