ผศ.ดร., ., ผันสว่าง, ., ผันสว่าง, ., & ชวนปญฺโญ (ศรีสุระ), . (2023). การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกระบวนการจตุภาคีในการป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักพุทธวิธี. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 758-772. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2351