ผศ.ดร., พระครูกิตติวราทร et al. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมกระบวนการจตุภาคีในการป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักพุทธวิธี. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 758-772, apr. 2023. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2351>. Date accessed: 18 june 2024.