การวิเคราะห์รายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจที่พบในภาษาพูด

A CORPUS ANALYSIS OF BUSINESS ENGLISH VOCABULARY LIST IN SPOKEN LANGUAGE

  • ธารีรัตน์ หิรัญนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

Abstract

           การวิจัยในครั้งนี้เป็นศึกษาและวิเคราะห์รายการคำศัพท์ทางธุรกิจที่พบในภาษาพูดของภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เพื่อเป็นการพัฒนารายการคำศัพท์เชิงวิชาการ ซึ่งงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายไปที่การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจโดยเฉพาะเจาะจงไปที่สื่อสภาพจริง 2 แหล่ง ได้แก่ 1) บทพูดจากพอดคาสต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษธุรกิจ และ 2) บทพูดจากการสอนผ่านหลักสูตรออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,397,390 คำ โดยใช้ชื่อคลังข้อมูลภาษาศาสตร์ในครั้งนี้ว่า SPU-SB Corpus ในการศึกษานี้ ได้นำทฤษฎี AWL ของ Coxhead (2000) มาใช้ เพื่อระบุคำศัพท์วิชาการทางธุรกิจ ซึ่งเป็นรายการคำศัพท์ทางวิชาการที่มีชื่อเสียงและถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย การเก็บข้อมูลวิจัยนั้น ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Ant Conc จำแนกคำศัพท์ตามความถี่ วิเคราะห์ระดับคำศัพท์ที่เกิดขึ้นโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Vocab Profile แล้วจัดทำขึ้นเป็นรายการคำศัพท์เชิงวิชาการที่พบในภาษาพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ


           ผลการวิจัยพบว่า คลังข้อมูล SPU-SB Corpus มีคำที่พบมากที่สุดคือคำที่จัดอยู่ในระดับที่ 1 ประกอบด้วยคำศัพท์ที่มีความถี่ที่สุด 1,000 คำแรก อยู่ที่ 52.67%  และพบคำศัพท์เชิงวิชาการ คำศัพท์ทางเทคนิค และคำศัพท์ที่หายาก ที่ 20.21%การเทียบรายการรายการคำศัพท์เชิงวิชาการ SPU-SB Corpusกับ Sub-lists ของ Coxhead นั้น มีรายการคำศัพท์ที่ตรงกันเกิดขึ้นทั้ง 10 Sub-lists รวมเป็นจำนวนคำทั้งสิ้น 453 ตระกูลคำ จากทั้งหมด 570 ตระกูลคำ คิดเป็น 79.47%

References

Biber, D. (1993). Representativeness in corpus design. Literary and Linguistic Computing. 8. 243-257.

Biber, D., & Reppen, R. (2002). What does frequency have to do with grammar teaching?. Studies in Second Language Acquisition. 24. 199–208.

Biber, D., Conrad, S., & Reppen, R. (1998). Corpus Linguistics: Investigating language structure and use (Cambridge Approaches to Linguistics). Cambridge : Cambridge University Press.

Chung, T. M. (2009). The newspaper word list: A specialized vocabulary for reading newspapers. JALT Journal. 31. 159-182.

Chung, T., & Nation, P. (2003). Technical vocabulary in specialized texts. Reading in a Foreign Language. 5. 103-116.

Coxhead, A. (2000). A new academic word list. TESOL Quarterly. 34. 213-238.

Coxhead, A. (2016). A New Academic Word List. TESOL Quarterly. 50. 181-184.

Coxhead, A., & Nation, P. (2001). The specialized vocabulary of English for academic purposes. In J. Flowerdew & M. Peacock (Eds.), Research perspectives on English for academic purposes. Cambridge : Cambridge University Press.

Laufer, B. (1997). The lexical plight in second language reading: Words you don’t know, words you think you know, and words you can’t guess. In J. Coady & T. Huckin (Eds.), Second language vocabulary acquisition: A rationale for pedagogy. Cambridge : Cambridge University Press.

Tongpoon Patanasorn, A. (2018). Developing a frequent technical words list for finance: A hybrid approach. English for Specific Purposes. 51. 45-54.

West, M. (1953). A general service list of English words. London : Longman.
Published
2023-04-18
How to Cite
หิรัญนุเคราะห์, ธารีรัตน์. การวิเคราะห์รายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจที่พบในภาษาพูด. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 687-697, apr. 2023. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2344>. Date accessed: 23 may 2024.