หิรัญนุเคราะห์, ธารีรัตน์. " การวิเคราะห์รายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจที่พบในภาษาพูด." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 687-697. Web. 19 Jun. 2024