หิรัญนุเคราะห์, . (2023). การวิเคราะห์รายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจที่พบในภาษาพูด. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 687-697. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2344