หิรัญนุเคราะห์, ธารีรัตน์. การวิเคราะห์รายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจที่พบในภาษาพูด. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 687-697, apr. 2023. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2344>. Date accessed: 15 june 2024.